NOTEBOOKLAND notebook specialist

Ga direct naar hoofd-inhoud »

Doorzoek site

Welkom bij NOTEBOOKLAND, THE notebook Company

U bent momenteel op:

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
NOTEBOOKLAND
Gevestigd De Vutter 29
te 's-Hertogenbosch
 


1. Algemeen

Onder NOTEBOOKLAND wordt in deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden verstaan De Greef Computers (D.G.C) handelend onder de handelsnaam NOTEBOOKLAND (gevestigd te 's-Hertogenbosch), onder wederpartij wordt verstaan de natuurlijke, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege NOTEBOOKLAND producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

 

2. Algemeen/Toepassing

2.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden afwijkende wettelijke en andere bepalingen met name van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij NOTEBOOKLAND als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
 2.3 Van deze voorwaarden kan worden afgeweken indien daaromtrent tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
 3.1 Alle aanbiedingen van NOTEBOOKLAND zijn vrijblijvend.
 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat NOTEBOOKLAND deze schriftelijk aanvaardt via e-mail, fax of anderszins, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.
 3.2 Wijzigingen van technische aard worden door NOTEBOOKLAND voorbehouden. Beschrijvingen in offertes en prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 3.3 Alle foto’s, thumbnails, afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende uitvoeringen,gewichten, afmetingen,kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

4. Aanvulling overeenkomst
 NOTEBOOKLAND zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen.

 

5. Prijzen
 5.1 Alle prijzen zijn, indien niet anders vermeld, niet franco huis en inclusief B.T.W.
 5.2 De in de offertes, overeenkomsten en op de z.g.n. webshop genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend en voor herziening vatbaar, indien naar het oordeel van NOTEBOOKLAND blijkt dat bij de berekeningen ervan een kennelijke fout is gemaakt.
 5.3 Wijzigingen in invoerrechten, productiekosten als bijv. arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen en materialen, en valutakoerswijzigingen, die betrekking en/of doorwerking hebben op de overeengekomen prestatie geven NOTEBOOKLAND het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Doorberekening geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.


6. Aflevering/levertijd
 6.1 Levering van de zaken zal zoveel mogelijk geschieden conform offerte van NOTEBOOKLAND.
 Leveringstijden, technische specificaties, maten etc. zijn slechts streeftijden c.q. benaderingen en schattingen en binden NOTEBOOKLAND niet. Indien levering door NOTEBOOKLAND niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zal NOTEBOOKLAND aan wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht van wederpartij, de verwachte nieuwe leveringsdatum mededelen.
 6.2 Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van NOTEBOOKLAND nauwkeurig aan te geven wanneer en waar - binnen Nederland - de door NOTEBOOKLAND te leveren zaken dienen te worden afgeleverd.
 Wederpartij is verplicht alle door NOTEBOOKLAND met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken.
 6.3 Aflevering geschiedt door TNT Post en/of UPS. Voor alle zendingen is NOTEBOOKLAND gerechtigd de kosten van de verpakking, verzending en administratie in rekening te brengen met een minimum van € 12,50


7. TRANSPORT
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door NOTEBOOKLAND, alle ver(zendingen) zijn volledig verzekerd door NOTEBOOKLAND.


8. Installaties
 Indien NOTEBOOKLAND zaken installeert zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.

 

9. Betaling
 9.1 Betaling door wederpartij dient te geschieden binnen de op de offerte, orderbevestiging en/of factuur vermelde termijn en op de aldaar genoemde wijze. NOTEBOOKLAND heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, kontante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
 9.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of NOTEBOOKLAND terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
 9.3 In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een maandelijkse rente verschuldigd van 1,5%, dan wel de wettelijke rente als deze hoger is dan de genoemde rente.
 Bovendien zal iedere factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 Euro.
 9.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandsche Orde van Advocaten.
 9.5 Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.
 9.6 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn en wel schriftelijk per aangetekende brief onder opgave van de bezwaren.


10. Eigendomsvoorbehoud
 10.1 NOTEBOOKLAND behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
 A) de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeen- komst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
 B) vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en);
 Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties.
 10.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die NOTEBOOKLAND voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij voor NOTEBOOKLAND met NOTEBOOKLAND als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
 10.3 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is NOTEBOOKLAND gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent NOTEBOOKLAND reeds nu vooralsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 10.4 De wederpartij geeft hierbij aan NOTEBOOKLAND in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door NOTEBOOKLAND geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen NOTEBOOKLAND te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.


11. Garanties/reparaties
 11.1 De garantietermijn (fabrieksgarantie) op geleverde zaken zijn gelijk aan die van de desbetreffende fabrikant, leverancier of distributeur, deze worden vermeld op alle offertes, aanbiedingen, webshop en facturen.
 Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook – vallen reparaties die niet door of namens NOTEBOOKLAND zijn verricht; indien garantiezegels verbroken of verwijderd zijn; indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de gebreken zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de wederpartij de zaken heeft verwaarloosd; indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico voor rekening van de wederpartij behoort te komen; indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.
 11.2 Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijf- kosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.  
 11.3 Reparaties en vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij NOTEBOOKLAND, en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe via fax, E-mail of anderszins.
 11.4 NOTEBOOKLAND geeft géén garantie op software.
 11.5 De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen nog wijzigen. Het is de wederpartij toegestaan de software aan eindgebruikers door te verkopen. De wederpartij heeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet exclusieve en niet overdraagbare sub-licentie te verlenen, conform de geldende software licentievoorwaarden. Het is de wederpartij niet toegestaan de software, inclusief de daarbij geleverde documentatie, te kopiëren, tegen vergoeding, of anders door middel van een sub-licentie, aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen. De wederpartij is verplicht de eindgebruiker te wijzen op het beperkt recht van sub-licentie, en op de gebruiksaanwijzing van de door NOTEBOOKLAND geleverde zaken.


12. Reclames 
12.1 Eventuele klachten omtrent een door NOTEBOOKLAND geleverd product, dienen door de wederpartij terstond aan NOTEBOOKLAND schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering per E-mail of fax te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. 
Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt NOTEBOOKLAND geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan de wederpartij nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 
12.2 Indien een overeenkomstig lid 12.1 van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door NOTEBOOKLAND wordt gehonoreerd, zal NOTEBOOKLAND tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan zonder dat de wederpartij daarnaast van NOTEBOOKLAND enige schadevergoeding kan vorderen of gerechtigd is zijn betalingsverplichting jegens NOTEBOOKLAND op te schorten.


13. Retourzendingen
13.1 NOTEBOOKLAND aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover NOTEBOOKLAND met deze retourzendingen tevoren schriftelijk per E-mail of per fax akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze aan het door NOTEBOOKLAND op te geven adres franco worden afgeleverd.
13.2 Overeenkomsten kopen op afstand ( Wederpartij- uitsluitend in de hoedanigheid van Consument )
NOTEBOOKLAND is niet gehouden de door haar geleverde zaken terug te nemen en de verkoopprijs te retourneren, voor zover de wederpartij de Hardware en/of software waarvan (de zegel van) de verpakking geopend en/of verbroken is, danwel het een geconfigureerd produkt betreft.
Het afgeleverde moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
De afkoelingsperiode geldt niet voor consumenten, indien niet op afstand gekocht is.
De retourzending moet uiterlijk op de 9e dag na ontvangst van het geleverde door wederpartij weer in het bezit zijn van NOTEBOOKLAND.Voor zover een overeenkomst krachtens boek 7 titel 9a BW wordt ontbonden zal de wederpartij over de wijze van terugzending van de zaken contact opnemen met NOTEBOOKLAND waarna, zulks naar de keuze van NOTEBOOKLAND zaken door de wederpartij zullen worden teruggestuurd waarvan de verzendkosten voor rekening komen van de wederpartij. De kosten van terugzending door de wederpartij aan NOTEBOOKLAND zullen door de wederpartij aan NOTEBOOKLAND worden vergoed indien niet franco verstuurd, danwel door NOTEBOOKLAND in mindering worden gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen koopsom.


14. Zekerheid
 14.1 Indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van NOTEBOOKLAND terstond genoegzame en in de door NOTEBOOKLAND gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.
 Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is NOTEBOOKLAND gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot het tijdstip waarop aan de genoemde zekerheidsstelling c.q. nakoming is voldaan.
 14.2 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar, c.q. heeft NOTEBOOKLAND het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.


15. Intellectuele eigendom en knowhow
 15.1 De database, databasestructuur en database-informatie, alswel alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen tekeningen etc., al dan niet op papier of in de webshop vastgelegd, die door NOTEBOOKLAND aan de wederpartij worden verstrekt blijven eigendom van NOTEBOOKLAND.
 15.2 De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
 15.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij NOTEBOOKLAND uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
 15.4 Bij overtreding van het in lid 2 en 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van 1000 Euro verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van NOTEBOOKLAND op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.
 15.5 Wederpartij vrijwaart NOTEBOOKLAND voor aanspraken terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van b.v. wijzigingen van een door NOTEBOOKLAND geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door NOTEBOOKLAND voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door NOTEBOOKLAND geleverde zaak.


16. Getallen, Maten, Gewichten en verdere gegevens
 16.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.
 16.2 De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen


17. Ontbinding/bevrijding
 17.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelenstelling van de wederpartij, is NOTEBOOKLAND ter hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. NOTEBOOKLAND is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 17.2 Indien de behoorlijke nakoming door NOTEBOOKLAND ten gevolge van
 één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van NOTEBOOKLAND komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft NOTEBOOKLAND het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.


18. Aansprakelijkheid
 18.1 NOTEBOOKLAND is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege NOTEBOOKLAND van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, waaronder is begrepen nalatigheden van door NOTEBOOKLAND ingeschakelde derden, tenzij NOTEBOOKLAND opzet of grove schuld kan worden verweten.
 18.2 Onverminderd in het vorige lid en andere artikelen van deze algemene leverings en-verkoopvoorwaarden bepaalde is NOTEBOOKLAND in ieder geval nimmer aansprakelijk:
 voor bedrijfs en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; 
  ten gevolge van een gebrekkige levering;
 voor schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
 voor schade door geleverde software;
 voor schade ten gevolge van niet-milleniumbestendigheid;
 voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op magnetische informatiedragers;
 voor schade veroorzaakt door medewerkers van NOTEBOOKLAND en/of door haar ingeschakelde derden,
 door welke oorzaak dan ook ontstaan;
 voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 19.
 In de gevallen, als bedoeld in eerste lid van dit artikel, alsook, indien gelet op de omstandigheden van het geval de door de wederpartij door het verzuim van NOTEBOOKLAND geleden schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid door NOTEBOOKLAND dient te worden vergoed, wordt de aansprakelijkheid van NOTEBOOKLAND uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag van de door hem aan de wederpartij in rekening te brengen prijs.


19. Overmacht
19.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die NOTEBOOKLAND niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat NOTEBOOKLAND door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
A. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; 
B. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van NOTEBOOKLAND; 
C. transportmoeilijkheden of –belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar NOTEBOOKLAND toe of van NOTEBOOKLAND naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd. 
19.2 NOTEBOOKLAND heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
19.3 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van NOTEBOOKLAND opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
19.4 Indien NOTEBOOKLAND bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is NOTEBOOKLAND gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.


20. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
 20.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen NOTEBOOKLAND en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 20.2 Geschillen tussen NOTEBOOKLAND en de wederpartij, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de plaats van vestiging van NOTEBOOKLAND is gelegen, behoudens indien NOTEBOOKLAND als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.


21. Conversie
 Indien en voorzover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.


22. Nederlandse tekst prevaleert
 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.